Tutkimus

Kaupunginosan kehitystä seurataan korkeakouluyhteistyönä

2 joulukuun 2019

Noin 11 000 asukkaan Myllypurossa on meneillään laaja kaupunkiuudistamisen prosessi, kun alueelle toteutetaan merkittävää täydennysrakentamista sekä palvelujen ja toimintojen monipuolistamista. Myllypuro tunnetaan jo hyvistä liikuntapalveluistaan ja alueen asuntokanta on muuttunut huomattavasti uuden rakentamisen myötä.

Metroaseman ympäristöön rakennetaan uutta palvelujen, asumisen ja työpaikkojen keskittymää. Metropolia Ammattikorkeakoulun kampuksella opiskelee 6 000 opiskelijaa, ja kampuksella toivotaan olevan myös positiivisia vaikutuksia koko itäisen Helsingin työpaikkakehitykseen ja elinkeinotoimintaan. Uuden keskustan lisäksi Myllypuroon on rakennettu pientaloalueita, joista merkittävin on Puu-Myllypuron kaupunkikylä.

Miksi Myllypuro?

Myllypuron esimerkkiä ja siitä kerättyä tietoa voidaan hyödyntää muiden esikaupunkialueiden kehittämisessä. Tavoitteena on kerätä tietoa esimerkiksi rakennetun ympäristön muutoksista, tilojen käytöstä, asukasvaihtuvuudesta, asukkaiden kokemuksista, palvelujen sijoittumisesta ja kannattavuudesta, alueen maineen ja arvostuksen kehittymisestä, asuntojen hintatasosta sekä kehittämistoimenpiteiden vaikutuksista asukas- ja kulttuuritoimintaan.

Myllypuron kaupunginosaa on kehitetty ja uudistettu laajasti jo 1990-luvulta lähtien. Helsingin täydennysrakentamisen tai ns. kaupunkiuudistamisen vaikutuksista ja hyödyistä ei ole juurikaan vielä olemassa kerättyä tietoa. Helsingin kaupungin lähiöprojektin toiminnan sekä 2000-luvun alussa toteutettujen Urban I ja II -ohjelmien vaikutuksia on arvioitu, mutta vasta 2000-luvulla alkanut systemaattinen esikaupunkialueiden täydennysrakentaminen on tuonut asuinalueille näkyvämpiä muutoksia.

Myllypuro toimii esimerkkinä kaupunkiuudistamisesta, jossa rakennetun ympäristön suunnitteluun ja palvelujen parantamiseen on panostettu erityisen paljon. Seurannan tavoitteena on tarkastella alueen kehitystä tilastojen valossa, mutta myös kannustaa yliopistojen opiskelijoita ja tutkijoita ottamaan Myllypuro mukaan tutkimuksen kohdealueeksi.

Helsingin kaupunki kehittää kaikkia esikaupunkialueitaan sekä fyysisen ympäristön että palvelujen osalta, mutta merkittävä osa kehittämistoimenpiteistä on viime vuosikymmenien aikana kohdentunut itäiseen Helsinkiin. Taustalla vaikuttavia syitä ovat olleet esimerkiksi monien itäisten kaupunginosien yksipuolinen asuntokanta, asukkaiden keskimääräistä alhaisempi tulo- ja koulutustaso tai korkeampi työttömyys sekä maahanmuuttajataustaisen väestön keskittyminen samoille alueille, joissa asuu myös heikompiosaista kantaväestöä. Kaupungin toimenpiteiden tavoitteena on ollut turvata tasapainoinen kaupunkikehitys, kaventaa kaupunginosien välisiä hyvinvointieroja, nostaa Itä-Helsingin arvostusta asumisen ja sijoittamisen paikkana sekä lisätä alueen elinkeinotoimintaa ja tukea työpaikkakehitystä.

 

Seurannan julkaisut

Johanna Lilius & Jukka Hirvonen (2021). The changing position of housing estate neighbourhoods in the Helsinki metropolitan area

Krista Nieminen (2020).  Aluekehityshankkeet ja mediajulkisuuteen perustuvan maineen rakentuminen. Vertailussa Myllypuroa ja Kontulaa käsittelevä uutisointi Helsingin Sanomissa vuosina 2000–2017. Kvartti 9.10.2020.

Tuomas Tavi (2019). Myllypuron koulutus- ja tulotaso 2000-luvulla – myönteistä mutta epätasaista kehitystä. Kvartti 20.9.2019.

Jenni Väliniemi-Laurson ja Oskar Rönnberg (2019). Kaupunkiuudistuksen vaikutukset turvallisuuskokemusten paikantumiseen – tapaus Myllypuro. Kvartti 3.4.2019.

Henna Hovi (2019). Myllypuron palvelujen ja elinkeinojen seuranta. Helsingin kaupunginkanslian työpapereita 2:2019.

Anniina Miettinen (2018). Myllypuron omistusasuntojen hintakehitys esimerkkinä Helsingin aluekehittämistoimien vaikutuksista. Kvartti 6.4.2018.

Suvi Välimäki (2017). Eurooppalaiset aluekehittämishankkeet tutkimuskirjallisuudessa. Katsaus käytäntöihin. Helsingin kaupunginkanslian työpapereita 2017:7.

Elisa Pulkkinen & Anna Idström (2017). Muuttuva Myllypuro – katsaus esikaupunkialueen menneisyyteen ja nykypäivään. Helsingin kaupunginkanslian työpapereita 2017:1.

Lopputyöt

Marika Ventovuori (2021). Urban renewal and residential displacement in Myllypuro. Pro-gradu-tutkielma, Aalto-yliopisto.

Krista Nieminen (2020). Myllypuro mullistuu, Kontula odottaa uutta nousua. Vertaileva tutkimus kahden lähiön maineen rakentumisesta sanomalehdessä vuosien 2000 ja 2017 välisenä aikana Pro-gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto.

Panu Kallio (2019). The spillover effect of urban renewal on local housing prices: Case Myllypuro. Pro-gradu-tutkielma, Aalto-yliopisto.

Aliisa Priha (2019). ”…jotkut valitsee näin, mut kaikki kyllä miettii tarkkaan” Tapaustutkimus oletetuista aluevaikutuksista lapsiperheiden kouluvalintoja ja muuttopäätöksiä ohjaavina tekijöinä. Pro-gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto.

Anniina Miettinen (2017). Aluekehittämistoimenpiteiden vaikutukset Myllypuron asuntojen hintakehitykseen 2000- ja 2010-luvuilla. Pro-gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto.

 

 

Kuva: Sofie Jokinen/Helsingin kaupunki

Aaltokuvio