Kaupunkiakatemian viestinnän yhteystietorekisteri

1. Rekisterinpitäjät

Vantaan kaupunki: kaupunkistrategia ja johto, talous- ja strategiaosasto. Ensisijainen, vastaa rekisterin tietojärjestelmästä.

Helsingin kaupunki: kaupunginkanslia, elinkeino-osasto

Espoon kaupunki: strategia, tutkimus ja tiedontuotanto

Helsingin yliopisto: matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Aalto-yliopisto: rakennetun ympäristön laitos, insinööritieteiden korkeakoulu

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Vantaan kaupunki: kaupunkistrategia ja johto, talous- ja strategiaosasto. Ensisijainen, vastaa rekisterin tietojärjestelmästä.

Helsingin kaupunki: kaupunginkanslia, elinkeino-osasto

Espoon kaupunki: strategia, tutkimus ja tiedontuotanto

Helsingin yliopisto: matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Aalto-yliopisto: rakennetun ympäristön laitos, insinööritieteiden korkeakoulu

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Ensisjiainen yhteyshenkilö: Vantaan kaupunki Eetu Niemi, Kaupunkiakatemia, Suunnittelija, eetu.niemi@vantaa.fi

Muut yhteyshenkilöt:

Helsingin kaupunki: Projektipäällikkö Annina Ala-Outinen, Kaupunkiakatemia, (annina.alaoutinen@hel.fi)

Espoon kaupunki: Tutkimusjohtaja Minna Joensuu (minna.joensuu@espoo.fi)

Helsingin yliopisto: Kaupunkitutkimusinstituutin yhteyspäällikkö Iiris Koivulehto (iiris.koivulehto@helsinki.fi)

Aalto yliopisto: Erityisasiantuntija Sanna Katri-Rautava (sanna-katri.rautava@aalto.fi)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

Kaupunkiakatemia on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen yhteistyöalusta, jossa edistetään kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuorovaikutusta sekä tuetaan monitieteistä yhteistyötä. Kaupunkiakatemian tapahtumista ja kaupunkitutkimusyhteistyöstä tietojen saamiseksi on mahdollista liittyä Kaupunkiakatemian postituslistalle. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kohdentaa Kaupunkiakatemian viestinnän yhteystietorekisteriin kuuluville ja postituslistalle liittyneille viestintää sekä tapahtumamarkkinointia.

Käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Keskeinen lainsäädäntö

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
  • Tietosuojalaki (1050/2018)
  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite.

6. Henkilötietojen luovutukset

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7. Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään Kaupunkiakatemian sopimuskauden 2019-2023 ajan.

8. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä.