1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kaupunkiakatemia – Urban Academy
Sähköposti: eetu.niemi@vantaa.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Kaupunkiakatemia – Urban Academyn kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018. Se korvaa nykyisen henkilötietolain. Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme vastaamaan EU:n päivitettyjä tietosuoja-asetuksia asiakas- ja osoiterekistereissä.

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Eetu Niemi, Kaupunkiakatemia – Urban Academy, Suunnittelija
Yhteystiedot: eetu.niemi@vantaa.fi

3. Rekisterin nimi

Kaupunkiakatemian henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva yhteystietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sidosryhmäviestinnän hoitaminen ja yhteydenpito. Henkilötietoja käytetään Kaupunkiakatemian viestintään ja tapahtumien markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot: nimi ja sähköpostiosoite

 

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö eetu.niemi@vantaa.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Kaupunkiakatemia huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Kaupunkiakatemia oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Kaupunkiakatemia rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Rekisteröidyllä on aina oikeus poistua rekisteristä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eetu.niemi@vantaa.fi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

9. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Kaupunkiakatemia voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Kaupunkiakatemia suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.