Aihe / Topic

32. Selvitystyö kantakartan / asemakaavan pohjakartan rantaviiva-kohteen tuotantotavan muuttamisesta ”mittausajankohdan mukaisesta” ”keskivedenkorkeuden mukaiseksi”.

Kuvaus / Description
JHS185 mahdollistaa asemakaavan pohjakartan rantaviiva-kohteen tuottamisen kahdella tavalla. Helsingissä ja oletettavasti muissakin kunnissa nykyisin käytössä oleva tuotantotapa voi aiheuttaa asemakaavan pohjakartalla tilanteen, jossa ranta-alueiden asemakaavoituksessa korttelialueen raja tai käyttötarkoitusraja asetetaan rantaviiva-kohteeseen eli oletettuun ”maan” ja ”veden” taitekohtaan. Kun kantakartan / asemakaavan pohjakartan rantaviiva-kohde on tuotettu ortoilmakuvasta, jolloin merivesi on ollut miinuksella (siis alle teoreettisen keskiveden 0:n), niin korttelialueet tai käyttötarkoitusalueet laajenevat ”veteen”. Vastaavasti kuvaushetkellä meriveden oltua plussalla korttelialueet tai käyttötarkoitusalueet pienenevät ja asemakaavassa osoitettu vesialue valtaakin todellisuudessa ”maata”. Merivedenkorkeus tunnetusti vaihtelee joka hetki ja vuorokaudessa vaihtelua voi olla yli metrinkin. Käytännössä siis peräkkäisinä päivinä otetuista ilmakuvista tulkitsemalla rantaviivan voi nykymenettelyssä tuottaa metrejäkin eri kohtaan. Kun rantaviivan sijainnin vaihtelu muuntuu korttelialueella neliöiksi ja neliöt hinnoitellaan käyttötarkoituksen perusteella samanarvoisina tontinosina rakennuspaikan arvoon pohjautuen, niin maanomistajien kannalta on merkityksellistä, kuinka ja millä vedenkorkeudella rantaviiva-kohde on määritelty.Selvitystyössä tulisi tarkastella, mistä aineistoista (esim. ortoilmakuvat, laserkeilausaineistot, satelliittikuvat, maastomittaukset) ja millä keinoin kantakartan / asemakaavan pohjakartan rantaviiva-kohteen voisi määritellä Ilmatieteenlaitoksen vuosittain määrittelemän teoreettisen keskivedenkorkeuden mukaiseksi. Mahdollisen tuotantotavan muutoksesta tehtävän päätöksen tueksi työssä tulisi esittää mahdolliset kaupungin toimintaa jatkossa ohjaavat toimenpiteet. Jos muutokselle olisi edellytykset, niin työssä tulisi laatia ainakin menettelytapaohje (prosessikuvaus) asemakaavan pohjakartan rantaviiva-kohteen määrittelylle keskivedenkorkeuden mukaisena ja ratkaista rantaviiva-kohteen uuteen kuvaustapaan liittyvät tulkintakysymykset. Työ edellyttää valtaosin itsenäistä työskentelyä ja edellä mainittujen aineistokokonaisuuksien ja niiden käyttöön vaadittavien sovellusten hallintaa. Työtä ohjaavat yhteistyössä Kaupunkimittauspalvelujen eri yksiköt.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
10/06/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Ei / no
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
31/12/2023
Opiskelualat / Field of Studies
Maankäytön suunnittelu, rakennettu ympäristö, kiinteistötalous, kaupunkimaantiede
Organisaatio / Organization
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, kaupunkimittauspalvelut
Yhteyshenkilö / Contact Person
Eero Jalkanen
Sähköposti / Email
eero.jalkanen@hel.fi