Tutkijatohtori

Lasse Tarkiainen

Lasse Tarkiainen työskenteli tutkijatohtorina Kaupunkitutkimusinstituutissa vuosina 2019-2022. Tarkiainen on väitellyt vuonna 2016 Helsingin yliopistosta sosiologian ja väestötieteen alalta. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät terveyden ja kuolleisuuden sosiaalisiin ja alueellisiin määrittäjiin sekä terveyserojen muutoksiin ajassa.

Tutkimustyössään Tarkiainen tarkasteli terveyseroja asuinalueiden välillä sekä asuinalueen sosioekonomisten piirteiden yhteyttä asukkaiden terveyteen ja muihin ominaisuuksiin. Syy-seuraus suhteiden todentaminen ns. aluevaikutusten tutkimisessa on tunnetusti hankalaa, mutta tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa mahdollisia kausaalivaikutuksia suomalaisten väestötasoisten rekisteriaineistojen sekä kvasi-kokeellisten tutkimusasetelmien avulla.

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa