Tutkijatohtori

Lasse Tarkiainen

Lasse Tarkiainen työskentelee tutkijatohtorina Kaupunkitutkimusinstituutissa. Tarkiainen on väitellyt vuonna 2016 Helsingin yliopistolla sosiologian ja väestötieteen alalta. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät terveyden ja kuolleisuuden sosiaalisiin ja alueellisiin määrittäjiin sekä terveyserojen muutoksiin ajassa. Nykyisessä tutkimustyössään hän tarkastele terveyseroja asuinalueiden välillä sekä asuinalueen sosioekonomisten piirteiden yhteyttä asukkaiden terveyteen ja muihin ominaisuuksiin. Syy-seuraus suhteiden todentaminen aluevaikutusten kohdalla on tunnetusti hyvin hankalaa, mutta tutkimuksen tarkoitus on pyrkiä identifioimaan mahdollisia kausaalivaikutuksia suomalaisten väestötasoisten rekisteriaineistojen sekä kvasi-kokeellisten tutkimusasetelmien avulla.

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa