Tutkijatohtori

Isabel Ramos Lobato 2020-2023

Isabel Ramos Lobato työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutissa. Ramos Lobaton laadullisiin tutkimusmenetelmiin perustuvan tutkimuksen juuret ovat laajalti kaupunki- ja sosiaalimaantieteessä. Hän on tutkinut osallisuuden ja syrjäytymisen prosesseja sosiaalisissa toimintaympäristöissä, erityisesti koulutuksen ja asumisen näkökulmista.

Isabel Ramos Lobato on kotoisin Saksasta ja hän opiskellut maantiedettä (pääaine), sosiologiaa sekä rauhan ja konfliktien tutkimusta Marburgin yliopistossa, Saksassa. Ramos Lobato on suorittanut tohtorin tutkinnon vuonna 2019 Ruhrin yliopistossa Bochumissa.

Väitöskirjassaan Isabel Ramos Lobato tutki sosiaalis-spatiaalisen ja koulutuksellisen segregaation välistä vuorovaikutusta tutkimalla vanhempien peruskouluvalintoja koulupiirialueiden poistamisen jälkeen Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Hän analysoi kouluvalintakäytäntöjen eroja ja niiden taustalla olevia arvojärjestelmiä eri koulutustaustaisten vanhempien välillä. Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin myös  vanhempien  lastenhoitoon liittyvien verkostojen roolia peruskoulun valintastrategioita jäsennellessä sekä niistä viestimisessä.

Vuodesta 2011 lähtien Isabel Ramos Lobato työskenteli jatko-opintojensa ohessa alueellisen ja kaupunkikehityksen tutkimusinstituutissa ILS:ssä Dortmundissa Saksassa. Hän on ollut mukana useissa monitieteellisissä tutkimushankkeissa ILS: ssä. Tutkimushankkeissa käsiteltiin muun muassa sosiaalisen sekoittamisen käytäntöjä, sosiaalisia verkostoja, kohtaamisia ja  kotitalouksien resursseja kaupunkialueilla, keskiluokkaisten kotitalouksien erottautumisstrategioita ja institutionaalista syrjintää asuntomarkkinoilla.

ILS: ssä hänellä oli mahdollisuus keskittyä tieteellisen yhteistyön ja perustutkimuksen lisäksi sovelluslähtöiseen perustutkimukseen, joka sisälsi tiivistä yhteistyötä (kansallisten ja liittovaltion) ministeriöiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden ja yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa.

URBARIAssa Isabel Ramos Lobato työskentelee yhteistyössä kumppanikaupunkien Helsingin, Espoon ja Vantaan kanssa tutkimushankkeissa, jotka liittyvät laajasti koulutuksen ja asumisen segregaatioon. Isabel tutkii alueellisen eriytymisen suhdetta koulujen eriytymiseen sekä myönteisen erityiskohtelun määrärahan käyttöä Helsingin peruskouluissa. Tutkimus auttaa ymmärtämään koulujen tärkeää roolia asuinalueiden kehittämisessä ja koulujen kohtaamia haasteita sekä tuottaa tietoa myönteisen erityiskohtelun määrärahan hyödyistä.

Tutkimustulokset ja julkaisut

Tutkimustiivistelmä: School segre­ga­tion in ur­ban con­text: Socio-spa­tial dy­na­mics and educa­tio­nal inequa­li­ties

Tutkimustiivistelmä: Hous­ing com­pan­ies and the (re)pro­duc­tion of so­cio-spa­tial in­equal­ity in Ger­man cities

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa