urbanacademyUutiset

Vinkkaa lopputyön aihetta / Suggest a thesis topic

26 tammikuun 2021

Haluaisitteko maisteritason yliopisto-opiskelijan tekemään lopputyön ajankohtaisesta kaupunkeihin liittyvästä teemasta? Onko sinulla, yksikölläsi tai tutkimusryhmälläsi aihe, johon toivot opiskelijan tarttuvan?

Kaupunkiakatemia kerää lopputöiden aiheita pääkaupunkiseudun kaupungeilta sekä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimusryhmiltä välitettäviksi maisteritason opiskelijoille.

Aiheita välitetään erityisesti seuraaville kaupunkitutkimuksen ja –suunnittelun koulutusohjelmissa mukana oleville tieteenaloille, mutta aiheiden mukaan markkinointia voidaan tehdä myös muille aloille:

Aalto-yliopisto: arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri, maankäytön suunnittelu, liikennesuunnittelu, rakennettu ympäristö, kiinteistötalous, taloustieteet ja muotoilu

Helsingin yliopisto: kaupunkimaantiede, sosiologia, yhteiskuntatieteet, kaupunkihistoria, kulttuuritutkimus ja ympäristötieteet.

Lopputöiden aiheet ja harjoittelumahdollisuus

Kaupunkitutkimukseen ja -kehittämiseen liittyviä ja lopputöiden aiheiksi soveltuvia teemoja ja tietotarpeita esitellään Kaupunkiakatemian nettisivuilla. Lisäksi niistä tiedotetaan opiskelijoita sähköpostilistojen kautta erillisellä kampanjalla kevään 2021 aikana. Lopputyö voi olla tutkimus tai suunnittelutyö.

Aiheen ei tarvitse olla loppuun mietitty tutkimusongelma, vaan teema ja karkea kuvaus tietotarpeesta riittävät. Lisäksi toivomme nimeämään yhteyshenkilön, joka pystyy kommentoimaan vähintään pari kertaa työn käsikirjoitusta sekä vastaamaan opiskelijan mahdollisiin kysymyksiin. Lopputyöstä ei ole välttämätöntä maksaa palkkiota, mutta pienikin summa ilahduttaa ja motivoi työn tekijää.

Koska yliopistojen opiskelijoissa on paljon kansainvälisiä opiskelijoita, Kaupunkiakatemia kannustaa pohtimaan onko aiheesta mahdollista tehdä lopputyö englanniksi.

Suurimman hyödyn saatte tarjoamalla lopputyön aiheen lisäksi opiskelijalle 2-3 kuukauden pituisen työharjoittelupaikan organisaatiossanne. Opiskelijan harjoittelun olisi hyvä liittyä lopputyön teemaan, mutta harjoittelija voi tehdä monipuolisia työtehtäviä tarpeidenne mukaan. Molemmat yliopistot myöntävät harjoittelutukea, jonka avulla osa harjoittelun kuluista voidaan kattaa.

Paikan tarjoajan tulee itse selvittää oman organisaationsa käytännöt harjoittelutuen suhteen.

Lähetä lopputyön aihe tai harjoittelumahdollisuus e-lomakkeella

Voit ilmoittaa aiheesta tai aiheista sekä harjoittelumahdollisuudesta täyttämällä e-lomakkeen.

Kevään kampanjaa varten toivomme ilmoittamaan aiheen mahdollisimman pian tai viimeistään 5.3.2021 mennessä.

Lisätietoja:

suunnittelija Neetta Eriksson, neetta.eriksson@vantaa.fi, p. 040 621 42 61

 

 

Does your unit or research team have a topic you would like a master level student to study as a thesis project?

Urban Academy collects thesis topics from metropolitan area cities, Aalto University and the University of Helsinki research teams and supplies them to master-level students.

Topics are especially supplied to the following disciplines included in urban studies and planning programs, but—depending on the topics—marketing may also take place in other fields:

Aalto University: architecture, landscape architecture, land-use planning, transportation engineering, built environment, real estate economics, economics, and design.

University of Helsinki: urban geography, sociology, social sciences, urban history, cultural studies, and environmental studies.

Thesis topics and internship opportunity

The topics will be published on Urban Academy’s website and students’ mailing lists during spring 2021 through a campaign. Master’s thesis can be a research or a planning work.

The topic does not have to be a defined research question; a theme or rough description of the information needed is enough at this point. In addition, we ask you to name a contact person who can comment at least twice on the thesis manuscript as well as answer the student’s questions. It is not necessary to pay a fee for the thesis, but even a small fee will gratify and motivate the student.

In addition to offering the thesis topic, you get the most benefit by offering the student a 2-3 month internship in your team. Ideally, the internship is related to the topic of the thesis but the intern can perform versatile tasks depending on your needs. Both of the universities grant internship subsidies, which means that partial funding of the work can be arranged by this means. The team offering the position must itself find out the policy of its own organization regarding the potential internship support.

Submit the topic of the thesis or the internship opportunity via the e-form

Please inform us about your topic(s) or internship opportunities by filling in the e-form. 

In order for us to prepare for the spring campaign, we kindly ask you to inform us about the topic(s) as soon as possible, at the latest by March 5, 2021.

More information:

neetta.eriksson@vantaa.fi, tel. 040 621 42 61.