urbanacademyTutkimus

Tutkijavideot julkaistu! | Urban scholar videos are out!

11 elokuun 2022

Oletko miettinyt minkälaista kaupunkitutkimusta yliopistoissamme todella tehdään ja keiden toimesta?

Have you wondered what kind of urban research is really being done in our universities and by who?

Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit rahoittavat Aalto-yliopistoon ja Helsingin yliopistoon sijoittuvia tutkijatohtoreiden paikkoja vuosina 2018–2025. Tutkimusaiheet liittyvät läheisesti kaupunkien tietotarpeisiin. Uudessa videosarjassamme esittelemme näiden tutkijatohtoreiden tutkimusta ja yhteistyötä kaupunkien kanssa. 

Cities of Espoo, Helsinki and Vantaa are funding postdoctoral positions in Aalto University and University of Helsinki during 2018–2025 for urban research relevant to the cities. In our new video series we introduce these researchers and their collaboration with the cities.

Videot aukevat kuvia tai otsikoita klikkamalla

Open the videos by clicking the images or the headers

 

Nilay Kilinç

Globaalien osaajien integraatio Pohjoismaisissa pääkaupungeissa.

Nilay Kilinç on muuttotutkimukseen keskittyvä sosiaaliantropologi. Hänen tutkimuksensa tuottaa yleistettävää tietoa, jonka avulla kaupungit voivat kehittää palveluitaan korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. 

Integration of global talent in the Nordic capitals

Nilay Kilinç is a social anthropologist who focuses on migration studies. Her research can give cities insights about how they can develop their services for their international highly-skilled residents.

 

Isabel Ramos Lobato

Koulut ja eriytyminen

Isabel Ramos Lobato on kaupunkimaantieteilijä, joka tutkii alueellisen eriytymisen suhdetta koulujen eriytymiseen. Hänen tutkimuksensa auttaa kaupunkeja ymmärtämään koulujen tärkeää roolia heikompiosaisilla asuinalueilla, koulujen kohtaamia haasteita, sekä kohdennetun rahoituksen vaikuttavuutta koulujen tukemisessa. 

Schools and segregation

Isabel Ramos Lobato is an urban geographer researching the relationship between residential and school segregation. Her research helps cities in understanding schools’ role in disadvantaged urban neighbourhoods, the challenges they face, and how targeted funding might help to support them.

 

Lasse Tarkiainen

Hyvinvointi ja asuinalueet

Lasse Tarkiainen on väestötieteilijä/sosiologi, joka tutkii hyvinvointi- ja terveyseroja suomalaisilla asuinalueilla. Hänen tutkimuksensa tuottaa tietoa asuinalueiden eriytymiskehityksestä, sekä siitä minkälaiset prosessit eriytymiskehitykseen ovat johtaneet . Tämä tieto voi auttaa kaupunkeja vastaamaan asuinalueiden eriarvoistumisen haasteisiin.

Wellbeing and neighbourhoods

Lasse Tarkiainen is a demographer/sociologist who studies socioeconomic and neighbourhood inequalities in health, mortality and social outcomes. His research builds understanding on how neighbourhood disparity has evolved over time and what kinds of processes cause these inequalities. This knowledge can help cities to better tackle the problems of health inequality.

 

Yu-Shan Tseng

Digitaaliset alustat osallistumisen välineinä

Yu-Shan Tseng on digitaalisen maantieteen tutkija, joka tutkii ja vertailee digitaalisten alustojen mahdollisuuksia ja rajoituksia kaupunkidemokratian tukemisessa. Hänen tutkimuksensa tuottaa tietoa niistä tavoista, joilla digitaalisia työkaluja voi käyttää tehokkaasti osana kaupunkien osallistavaa päätöksentekoa.

Digital platforms in urban participation

Yu-Shan Tseng is a digital/urban geographer, who explores and compares the possibilities and limits of digital platforms for urban democracy. Her research offers new insights on how digital tools can or cannot be used effectively in participatory urban decision-making.

 

Seona Candy

Viheralueet sosiaalisen elämän paikkoina

Seone Candy tekee kaupunkien kestävyyteen ja tulevaisuuksiin liittyvää monialaista tutkimusta. Hänen tutkimuksensa auttavat ymmärtämään paremmin kaupunkien viheralueiden merkitystä ja hyötyjä esimerkiksi sosiaalisesti arvokkaina tiloina.

Green spaces for social life

Seona Candy does transdisciplinary research relating to urban sustainability and futures. Her research helps in better understanding the importance and utility of urban green spaces also as places of social value. 

 

Anna Zhelnina

Monikultturisen demokratian mahdollistaminen

Anna Zhelnina on sosiologi, joka tutkii kansalaisosallistumisen paikkoja ja työkaluja Helsingin kaupunkikehityshankkeissa. Hänen tutkimuksensa voi antaa kaupungeille uutta ymmärrystä maankäytön suunnitteluun, osallistavaan budjetointiin ja äänestämiseen liittyvien kansalaisosallistamisen tapojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämän tiedon avulla kansalaisten moninaisuus tulee paremmin huomioiduksi osana kaupungin poliittista elämää. 

Enabling intercultural democracy

Anna Zhelnina is a sociologist currently researching arenas and tools of civic engagement in urban redevelopment projects in Helsinki. Her research can give cities a better ability to learn and adjust their civic engagement strategies and programs related to land use planning, participatory budgeting or voting. This way cities can make sure that immigrants are included in civic and political life.