Lautta – Kehittyvä tilakonsepti Kalasataman kaupunginosabrändin muovautumisen tueksi

Havainnekuva Lautalta. Lautta voisi toteutuessaan tarjota esimerkiksi toimitilaa pienyrittäjille, alustan testata erilaisia konsepteja sekä yhteistä, elävää kaupunkitilaa Kalasataman merellisessä ympäristössä.

Saimme erityisen mahdollisuuden päästä luomaan poikkitieteellisessä tiimissä uudenlaista kaupunkitilallista konseptia Kalasatamaan osana intensiivistä ja mielenkiintoista Kaupunkiakatemian Brand New Helsinki – tutkimuskurssia. Tehtävämme oli ryhmissä perehtyä ennalta määriteltyyn, kaupunkien brändäystä käsittelevään aihe-alueeseen valitsemamme tutkimusalueen kautta, lähestyä aihetta vapaasti valitsemastamme näkökulmasta käsin sekä luoda konsepti kurssin aikana kartoitetun tiedon pohjalta.

Ryhmämme aiheeksi valikoitui kaupunki- ja kaupunginosabrändi käsitteinä, jota päätimme lähteä tarkastelemaan Kalasataman kaupunginosan kautta. Koimme, että brändi-identiteetiltään toistaiseksi vakiintumaton, brändäykseltään vahva ja uusi kapunginosa tarjoaisi hedelmälliset lähtökohdat kaupunginosan brändi-identiteetin rakentumiseen vaikuttavien osatekijöiden tarkasteluun. Aiheen laajuudesta johtuen keskityimme ensimmäiset viikot tausta-aineiston kartuttamiseen, kuten avaintermien ja niiden välisten yhteyksien sisäistämiseen, paikkabrändäykseen liittyvään tutkimusaineistoon perehtymiseen sekä Kalasataman brändin analysoimiseen. Itse konsepti muotoutui uomiinsa pikkuhiljaa kurssin edetessä tukemaan kartoittamaamme tietopohjaa sekä omia havaintojamme. Tuotimme lopputyönämme konseptin lisäksi e-kirjan, johon kiteytimme ja tulkitsimme sekä kirjallisesti että visuaalisesti keräämämme aineiston ja konseptiimme johtaneen prosessin.

Kalasataman kaupunginosabrändäykseen tutustuessamme teimme havainnon sen kahtiajakoisuudesta: Kalasatamaa markkinoidaan virallisesti etunenässä älykkäänä ja merellisenä kaupunginosana, jonka visio kiteytyy pyrkimykseen tarjota nykyisille ja tuleville asukkaille aikaa säästäviä, innovatiivisia, fiksuja, moderneja ja tehokkaita asumisratkaisuja palvelukeskittymässä, liikenneyhteyksien solmukohdassa osana laajennettua kantakaupunkia meren äärellä. Toisaalta taas Kalasataman alue etenkin Suvilahden ja Sompasaaren osalta on ehtinyt rakennushankkeen aikana vakiinnuttaa maineensa myös kansainvälisten turistien keskuudessa Flow-festivaalin, Sompasaunan ja Konttiaukion kaltaisten yhteisöllisten, urbaania kaupunkielämää synnyttävien tapahtumien ja projektien keskittymänä. Helsingin keskustan tuntumassa paraatipaikalla sijaitseva joutomaa-alue on tarjonnut ainutlaatuiset puitteet vastaavanlaisten aluebrändiä ruohonjuuritasolta kehittävien, virallista brändiä tukevien ja rikastuttavien projektien synnyttämiseen. Rakennusurakan edetessä on kuitenkin vaarana, että tämä tyhjälle maa-alalle perustunut yhteisöllistä, omaleimaista ja erottuvaa kaupunkibrändiä alhaalta ylöspäin luova toiminta jää ahtaalle tai jopa häviää kokonaan Kalasataman valmistuessa.

Konseptimme Lautta pyrkii vastaamaan edellä mainittuihin seikkoihin tarjoamalla yhteisöllistä, elävää ja persoonallista kaupunkitilaa, työkalun kaupunkilaisten osallistamiseksi Kalasataman kaupunginosabrändin kehittämiseen sekä lisäksi alustan Living Lab -henkiselle paikkabrändin kaupunkilaislähtöisen kehityksen tutkimiselle. Lautta on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu ajanvietto- ja kohtaamispaikka kaupunkilaisille, joka voisi sijoittua Kalasataman rantapromenadin varrelle, Sompasaaren länsipuolelle. Kuusikulmion mallisista, 65 neliön kokoisista kelluvista puumoduuleista rakentuva tilakokonaisuus kasvaa, muuttuu ja kehittyy kaupunkilaisten toiveiden ja tarpeiden sekä eri toimijoiden aktiivisuuden mukaan. Lautan jokaisen yksittäisen moduulin aktiviteetti ja sen edellyttämät konkreettiset puitteet vaihtuvat kausittain ja moduuleja voidaan lisätä kokonaisuuteen kysynnän ja tarpeiden mukaan – kaupunkilaiset voivat erilaisten työkalujen, kuten sosiaalisen median ja järjestettyjen workshopien kautta vaikuttaa konkreettisen tilan rakentumiseen ja sen mahdollistavien toimintojen tarjontaan. Aktiviteettimahdollisuudet ovat lähes rajattomat, ja Lautta voisikin tarjota tilaa esimerkiksi saunatoiminnalle, laatikkoviljelylle, taide- ja kulttuuritoiminnalle, urheilutoiminnalle tai vapaata toimitilaa vaikkapa veneestä käsin tapahtuvalle ruokamyynnille. Kaupunkilaiset tekevät Lautasta siis omannäköisensä, ja siten Lautan brändi rakentuu myös sen mukaan. Pitkällä aikatähtäimellä Lautta voi vakiintua osaksi Kalasatamaa, ja vaikuttaa siten myös olennaisesti koko alueen brändin kehityssuuntaan.

Työmme ydinajatus on, että kaupunkibrändi ei voi rakentua ainoastaan viestintään ja markkinointiin tukeutuen, vaan aluebrändi koostuu kaikista niistä lukuisista mielikuvista, joita näiden lisäksi kokemukset, tarinat sekä fyysinen ympäristö ja sen herättämät tunteet synnyttävät. Kaupunkilaisten osallistaminen kaupunkitilan ja sitä myötä myös kaupunkibrändin kehittämiseen on siksi tärkeää. Lautta tukee myös Helsingin kaupungin uudistettua brändimanifestia, joka alleviivaa paikallisylpeyden merkitystä Helsingin brändin luomisessa: kun kaupunkilaiset kokevat tilan ja kaupungin omakseen, toimivat he asuinpaikkansa parhaimpina suurlähettiläinä.

Teksti: Linda Vanni, Olga Penkkilä, Reetu Jormakka & Juuso Muttilainen
Kuvat: Linda Vanni

Lautta koostuu kuusikulmion mallisista kelluvista moduuleista, joista jokainen tarjoaa puitteet vaihtuville aktiviteeteille. Lautan muoto, koko ja moduulien aktiviteetit määrittelevät kaupunkilaiset ja toimijat.

 

Lautta voisi toteutuessaan toimia paitsi ympärivuotisena tilana kaupunkilaisille ja maamerkkinä, myös tutkimusalustana kaupunkibrändin muodostumiselle alhaalta ylöspäin suuntautuvassa prosessissa.