Kannelmäen kerrostumia kartoittamassa

Millaisia erilaisia alueidentiteettejä Kannelmäessä on? Millaisia mielikuvia Kannelmäen eri osiin liitetään? Miten näihin vaikuttavat rakennusten rakennusvuodet ja asuntojen omistajuussuhteet? Näihin kysymyksiin lähdimme ryhmänä hakemaan vastauksia Kaupunkiakatemia-sivuaineen Brand New Helsinki -kurssilla syksyllä 2016.
Kartta Kannelmäen alueista

Työryhmämme oli Kaupunkiakatemian hengessä monitieteellinen; mukana oli niin maantieteen, maisema-arkkitehtuurin kuin systeemitieteiden opiskelijoita Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta.

Ryhmällemme annettu pienoistutkimuksen laajempi viitekehys oli perehtyä kaupunginosien identiteettien rakentumiseen historiallisesta näkökulmasta. Päädyimme valitsemaan kurssin kahdesta vaihtoehtoalueesta Kannelmäen, koska koimme, että alueella on erityisteemamme historiallisen kerroksellisuuden näkökulmasta enemmän annettavaa. Tarkempana tutkimuskysymyksenämme pyrimme selvittämään, miten ihmisten mielikuvat Kannelmäen alueista eroavat toisistaan. Tutkimus rajautui tarkastelemaan rakennuskannan ikää ja asuntojen omistusmuotoja alueita erottavina tekijöinä. Tutkimusaineistona hyödynsimme Kannelmäestä saatavilla olevaa paikkatietoaineistoa, jonka avulla jaoimme alueen omistajuussuhteiltaan ja iältään erityyppisiin osiin. Näiden pohjalta toteutimme kyselyn asukkaille Facebookin kautta.

Kyselymme pohjalta havaitsimme, että Kannelmäen sisällä eri alueisiin liitetään erilaisia mielikuvia. Esimerkiksi luonnon merkitys korostui tietyillä alueilla. Vastaajistamme enemmistö asui ns. vanhan Kannelmäen alueella, mikä näkyi vastauksissa mm. siinä, että alue sai paljon positiivisia kommentteja. Käyttöaktiivisuuden kannalta sen sijaan Kannelmäessä erottui kauppakeskus Kaaren alue, jota monet kertoivat käyttävänsä aktiivisesti oman asuinalueensa ohella.
Kurssin rajallisen ajan puitteissa saimme kerättyä paljon kiinnostavaa materiaalia Kannelmäen osiin liitetyistä mielikuvista.

Yhteenvetona voimme todeta, että alueilla on asukkaiden mielestä erilaiset identiteetit. Asukkaiden vastaukset Kannelmäen alueista tukivat rakennusvuosien ja omistajuussuhteiden perusteella tehtyä aluejakoa. Kaupunginosan voi jakaa pienempiin omalaatuisiin alueisiin sen talojen rakennusvuosien ja omistajuussuhteiden perusteella. Tutkimuksemme nosti myös esiin paljon uusia kysymyksiä ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. Vastaavaa lähestymistapaa voi soveltaa myös muilla alueilla, ja mahdollisesti myös muuttujia (ikä, omistusmuoto) varioimalla kaupunginosien sisällä voidaan havaita hyvin laaja skaala erilaisia alaidentiteettejä.

Teksti ja kuva: Elias Axelsson, Anni Heilala, Janni Honkavaara, Olga Juutistenaho & Anni-Maria Räsänen